Ataru

Vtv6 Tập 1-2

Nội Dung: Phim Ataru Vtv6 Tập 1-2 Tập 1/10

Phim Ataru VTV6 Viên Thuật biết rằng Lữ Bố đã cướp Từ Châu, sai người đến nói với Bố rằng: Hễ Bố cùng giúp đánh Lưu Bị sẽ đưa cho năm vạn hộc lương, năm trăm ngựa, một vạn lạng vừa vàng vừa bạc, một ngàn tấm vóc nhiễu.
 
Bố ưng ý lắm, sai ngay Cao Thuận dẫn năm vạn quân đến đánh mé sau Lưu Bị.
 
Lưu nghe tin ấy, nhân khi mưa dầm, rút quân bỏ Vu Thai chạy, muốn về lấy Quảng Lăng.
 
Khi Cao Thuận đến nơi, Phim Ataru Lưu Bị đã đi rồi.
 
Thuận vào ra mắt Kỷ Linh, đòi những đồ Viên Thuật đã hứa cho.
 
Linh nói:
 
- Ông cứ về. Ðể tôi vào nói với chúa tôi.
 
Thuận từ giã Kỷ Linh, về thuật lại với Lữ Bố.
 
Bố còn đang hồ nghi, chợt có thư Viên Thuật đưa đến, trong thư nói rằng:
 
"Cao Thuận tuy có đến giúp, nhưng Lưu Bị chưa trừ được. Ðợi khi nào bắt được Lưu Bị, bấy giờ tôi sẽ đưa các đồ đã hứa đến cho ngài. "
 
Bố giận lắm, cho Viên Thuật là đồ thất tín, muốn kéo quân sang đánh, Trần Cung can rằng:
 
- Không nên! Viên Thuật giữ Thọ Xuân, binh nhiều lương rộng. Chớ nên khinh địch. Không bằng mời Lưu Bị lại đóng ở Tiểu Bái để làm vây cánh cho ta. Về sau sai Lưu Bị làm tiên phong, trước đánh Viên Thuật sau đánh Viên Thiệu rồi có thể tung hoành thiên hạ được.
 
Bố nghe lời, Ataru sai người đem thư đi mời Lưu Bị.

Từ khóa liên quan:

Phim Ataru Tập Cuối

Phim Ataru Trọn Bộ

Xem Phim Ataru Bản Đẹp
Phim Ataru Vtv6 Tập 1-2 Tập 1/10 Youtube


Quảng Cáo

Loading...

Phim hot

Tắt Quảng Cáo [X]