Sự Thật Của Số 0

Vtv1 Tập 10-11

Nội Dung: Phim Sự Thật Của Số 0 Vtv1 Tập 10-11 Tập 8/8

Phim Sự Thật Của Số 0 VTV1 Lưu Bị tạ ân. Sứ bấy giờ mới đưa mật thư ra, Lưu Bị xem xong thư nói rằng:
 
- Việc này xin để thong thả cho tôi bàn luận.
 
Tiệc tan, Bị mời sứ giả ra nghỉ ngoài quán khách, đêm hôm đó bàn với các tướng.
 
Trương Phi nói:
 
- Lữ Bố là người vô nghĩa, giết hắn đi có ngại gì.
 
Lưu Bị nói:
 
- Người ta thề cùng về với ta. Nếu ta giết đi, thế là bất nghĩa.
 
Trương Phi nói:
 
- Làm người tốt khó lắm!
 
Lưu Bị nhất định không nghe.
 
Hôm sau, Lữ Bố lại mừng. Lưu Bị cho ra mời vào, Bố nói:
 
Nghe ngài mới được ân mệnh triều đình, nên tôi đến mừng.
 
Lưu Bị cám ơn. Trong khi ấy Trương Phi cầm kiếm đợi ở cổng đường, định Lữ Bố ra thì giết.
 
Lưu Bị trông thấy vội vàng ngăn lại.
 
Lữ Bố kinh hãi, nói rằng:
 
- Dực Ðức chỉ lăm lăm giết ta, là cớ làm sao?
 
Trương Phi thét lên rằng:
 
- Tào Tháo bảo ngươi là đứa vô nghĩa, bảo anh ta giết ngươi.
 
Lưu Bị vội vàng quát Trương Phi ra, mời Lữ Bố vào hậu đường, nói rõ đầu đuôi, rồi đưa mật thư của Tào Tháo cho Lữ Bố xem.
 
Lữ Bố xem xong thư, khóc nói rằng:
 
- Ấy là tên giặc Tào hắn muốn cho hai chúng ta không được hòa với nhau đó.
 
Lưu Bị nói:
 
- Xin anh đừng lo. Tôi quyết không bao giờ làm điều bất nghĩa ấy.
 
Lữ Bố hai ba lần bái tạ. Bị giữ Bố lại uống rượu mãi đến chiều mới về.
 
Lữ Bố về, Quan, Trương mới hỏi Lưu Bị rằng:
 
- Huynh trưởng làm sao không giết Lữ Bố?
 
Lưu Bị nói:
 
- Ðó là Tào Tháo hắn sợ ta cùng với Lữ Bố đồng mưu đánh hắn, cho nên hắn dùng kế ấy, để cho hai bên giết lẫn nhau. Sao mình lại có thể để cho hắn lợi dụng được.
 
Quan Công gật đầu bảo: Phải!
 
Trương Phi nói:
 
Tôi chỉ muốn giết tên giặc ấy để khỏi phải lo về sau.

Từ khóa liên quan:

Phim Sự Thật Của Số 0 Tập Cuối

Phim Sự Thật Của Số 0 Trọn Bộ

Xem Phim Sự Thật Của Số 0 Bản Đẹp
Phim Sự Thật Của Số 0 Vtv1 Tập 10-11 Tập 8/8 Youtube


Quảng Cáo

Loading...

Phim hot

Tắt Quảng Cáo [X]