Tân Bát Tiên

A Legend Of Chinese Immortal

Nội Dung: Phim Tân Bát Tiên A Legend Of Chinese Immortal Tập 41 VIETSUB

Tân Bát Tiên - Một bộ phim thần thoại kể về tám vị tiên cứu khổ cứu nạn giúp đời, diệt trừ yêu quái...

Lôi kéo nhau chán rồi, hai người cùng buông cả giáo ra, túm lấy nhau mà đánh.
 
Hai bên, bên nào áo chiến cũng rách tan nát.
 
Sách nhanh tay vạ được cái kích ngắn gài ở lưng Từ; Từ giật ngay được mũ đầu mâu của Sách.
 
Sách cầm kích đâm Từ; Từ lấy mũ che đỡ.
 
Giữa lúc ấy có tiếng reo ầm ầm kéo đến, quân tiếp ứng của Lưu Do, ước hơn ngàn người.
 
Sách đã lấy làm nguy, may đâu bọn Trình Phổ, 12 tướng cưỡi ngựa cũng vừa tìm được đến.
 
Hai người bấy giờ mới buông nhau ra.
 
Từ lên một con ngựa khác, lại cầm lấy giáo trở về.
 
Ngựa của Tôn Sách, Trình Phổ bắt được, Sách cũng nhặt lấy kích rồi lên ngựa.
 
Một ngàn quân Lưu Do cùng 12 tướng Tôn Sách hai bên đánh nhau. Ðánh lần quanh mãi đến tận dưới núi Thần Ðinh.
 
Bấy giờ lại thấy tiếng reo, Châu Du kéo quân đến, Lưu Do lại dẫn đại quân xuống núi.
 
Khi ấy trời đã vàng vàng tối, tự dưng nổi cơn mưa gió, hai bên cùng thu quân về.
 
Hôm sau, Tôn Sách dẫn quân đến trước trại Lưu Do, Do cũng đem quân ra đón.
 
Khi hai bên bầy trận, Tôn Sách lấy cái kích nhỏ rút được của Từ hôm trước, đem buộc ở đầu giáo, cầm ra giễu ở trước trận, rồi sai quân hô to lên rằng:
 
Phim Tân Bát Tiên Giá Thái Sử Từ không chạy mau chân thì đã bị kích này đâm chết.
 
Từ cũng đem mũ đầu mâu của Sách ra trước trận sai quân hô lên rằng:
 
- Ðầu Tôn Sách đã ở đây rồi!

Từ khóa liên quan:

Phim Tân Bát Tiên Tập Cuối

Phim Tân Bát Tiên Trọn Bộ

Xem Phim Tân Bát Tiên Bản Đẹp
Phim Tân Bát Tiên A Legend Of Chinese Immortal Tập 41 VIETSUB Youtube


Quảng Cáo

Loading...

Phim hot

Tắt Quảng Cáo [X]